Vistal Gdynia SA-PLVTLGD00010-VISTAL
Gospodarka / Biznes

VISTAL GDYNIA SA (47/2022) Zaskarżenie przez Vistal Gdynia S.A. postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu sanacyjnym spółki zależnej Vistal Offshore Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2022 informuje, iż w dniu 22 grudnia 2022 r. Spółka złożyła zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy w przedmiocie zatwierdzenia układu wobec Dłużnika Vistal Offshore Sp. z o.o. w restrukturyzacji(„Spółka zależna”) wydane dnia 21 listopada 2022 roku. Złożone przez […]

Read More
Gospodarka / Biznes

VISTAL GDYNIA SA (39/2022) Informacja o zmianie składu Zarządu Vistal Gdynia S.A.

Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 14 października 2022 r. doszło do zmian w składzie Zarządu Spółki, rezygnację z oddelegowania do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu Spółki złożyli Pan Ryszard Krawczyk oraz Pan Jan Michalkiewicz, którzy tym samym powrócili do wykonywania swoich obowiązków jako Członkowie Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki […]

Read More
Gospodarka / Biznes

VISTAL GDYNIA SA (36/2022) Informacja o zmianie składu Zarządu Vistal Gdynia S.A.

Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 21 września 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki – z funkcji Prezesa Zarządu Spółki odwołany został Pan Maciej Matuszak. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki oddelegowała Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Krawczyka, na okres 3 miesięcy, do czasowego wykonywania czynności Prezesa […]

Read More
Gospodarka / Biznes

VISTAL GDYNIA SA (27/2022) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 23/2022

Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 23/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. informującego o otrzymaniu informacji o wydaniu postanowienia o umorzeniu postępowania sanacyjnego spółki zależnej Vistal Eko Sp. z o.o. w restrukturyzacji („Spółka zależna”), w wykonaniu zalecenia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 15 lipca 2022 r. informuje, że przedmiotowe […]

Read More
Gospodarka / Biznes

VISTAL GDYNIA SA (25/2022) Przyjęcie układu w postępowaniu sanacyjnym spółki zależnej Vistal Offshore Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2018 informuje, iż w dniu 4 lipca 2022 r. powziął informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy (pod datą 30 czerwca 2022 r.), postanowienia w przedmiocie stwierdzenia przyjęcia układu […]

Read More
Gospodarka / Biznes

VISTAL GDYNIA SA (22/2022) Złożenie wniosku o zmianę układu przyjętego w postępowaniu sanacyjnym Spółki

Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2022 r. Spółka złożyła za pośrednictwem swojego pełnomocnika do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku wniosek o zmianę układu (dalej „Wniosek”), przyjętego przez zgromadzenie wierzycieli w dniu 10 lipca 2019 r. w ramach postępowania sanacyjnego Spółki prowadzonego przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział […]

Read More
Gospodarka / Biznes

VISTAL GDYNIA SA (18/2022) Informacja o powołaniu Członków Zarządu Vistal Gdynia S.A. nowej kadencji

Zarząd Vistal Gdynia S.A. w („Spółka”) informuje, iż w związku z upływem kadencji dotychczasowego Zarządu Spółki w dniu 7 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o powołaniu na nową wspólną trzyletnią kadencję następujących członków Zarządu: 1. Andrzej Niedbalski – Prezes Zarządu 2. Andrzej Chmielecki – Wiceprezes Zarządu 3. Maciej Matuszak – Wiceprezes Zarządu […]

Read More
Gospodarka / Biznes

VISTAL GDYNIA SA (12/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (81-061) przy ul. Hutniczej 40, (zwana dalej „Spółką”) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000305753 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego działając na podstawie […]

Read More
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ