VISTAL GDYNIA SA (12/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Gospodarka / Biznes

VISTAL GDYNIA SA (12/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (81-061) przy ul. Hutniczej 40, (zwana dalej „Spółką”) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000305753 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego działając na podstawie artykułu 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2, w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. na dzień 7 czerwca 2022 r., na godz. 11:00 w Gdyni, przy ul. Ejsmonda 2, 81-409 Gdynia (Hotel Nadmorski).

I. Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2021 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki VISTAL Gdynia S.A. za rok obrotowy 2021 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, a także oceny sytuacji Spółki VISTAL Gdynia S.A. i Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia w 2021r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2021.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2021.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2021.

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2021.

15. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.

16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rejestracja akcjonariuszy na Walne Zgromadzenie oraz wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w miejscu odbycia Walnego Zgromadzenia od godziny 10:30 przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021 oraz raportem niezależnego biegłego rewidenta dotyczącym sprawozdania o wynagrodzeniach.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ