Gospodarka / Biznes

ATLANTA POLAND SA (2/2023) Pozew o uchylenie uchwały.

Działając na podstawie § 19 pkt 1 ust. 10) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd ATLANTA POLAND S.A. ( dalej: „Spółka” ) informuje, że w dniu 14 lutego 2023r. Spółka otrzymała z Sądu Okręgowego w Gdańsku odpis pozwu złożonego przez akcjonariusza Spółki o uchylenie uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 19.12.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia polegającego na:

– wstrzymaniu wykonalności zaskarżonej Uchwały,

– unormowaniu praw i obowiązków stron postępowania przez nakazanie Pozwanej wypłacania Dariuszowi Mazurowi za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej wynagrodzenia w wysokości 5.000 zł miesięcznie, tj. w wysokości wynagrodzenia wypłacanego pozostałym członkom Rady Nadzorczej, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania o uchylenie zaskarżonej Uchwały.

Spółka informuje, że zamierza złożyć odpowiedź na pozew, wnosząc o oddalenie powództwa.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version