Gospodarka / Biznes

ATLANTA POLAND SA (11/2022) Uchwała ZWZ o wypłacie dywidendy.

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie § 19 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. w dniu 19 grudnia 2022 roku podjęta została uchwała w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021/2022 zakończony 30 czerwca 2022 roku. Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. na wypłatę dywidendy przeznaczona została kwota 2.314.923 złotych 52 groszy, co oznacza wypłatę dywidendy w wysokości 0,38 zł (trzydzieści osiem groszy) na jedną akcję. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 6.091.904. Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki określiło dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ( dzień dywidendy ) – na dzień 28 marca 2023 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy na 17 kwietnia 2023 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version