HERKULES SA (11/2022) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Herkules S.A.
Gospodarka / Biznes

HERKULES SA (11/2022) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Herkules S.A.

Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym, tj. 9 lutego 2022 roku powołała w skład Zarządu Spółki Pana Cezarego Kicińskiego powierzając mu funkcję Wiceprezesa Spółki ze skutkiem na dzień 9 lutego 2022 roku.

Pan Cezary Kiciński, zgodnie z przekazanym Spółce życiorysem, posiada duże doświadczenie w rozwoju podmiotów gospodarczych, tworzeniu strategii, restrukturyzacji, M_A oraz kierowaniu operacyjnym spółkami produkcyjnymi i z sektora finansowego, które zdobył w ciągu ponad dwudziestoletniej kariery zawodowej.

Posiada on wykształcenie techniczne inżynierskie, ekonomiczne i finansowe. Jest absolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, gdzie ukończył dwa fakultety magisterskie i studia doktoranckie. Pan Cezary Kiciński posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie zarówno w polskich jak i zagranicznych podmiotach. Jest pomysłodawcą wdrożenia usług faktoringu w latach 90tych, jako jedno z pierwszych w Polsce na rzecz BIG Bank, wdrażał innowacyjne produkty oraz usługi, w tym, nowoczesne produkty typu unit-linked w grupie Banku Pekao SA, w tym dla Pioneer Pekao TFI oraz wprowadzał sprzedaż funduszy inwestycyjnych w sieci Banku Pekao SA, również jako jedno w pierwszych w Polsce. Brał udział w procesach prywatyzacji, restrukturyzacji spółek kapitałowych (Mostostal Gdańsk SA, Frotex, ZSP Niewiadów SA i inn.), pełniąc funkcje w Radzie Nadzorczej z ramienia właściciela albo funkcje członka Zarządu. W latach 2006-2007 pracował w PKP CARGO SA prowadząc dla grupy największego polskiego przewoźnika towarowego nadzór właścicielski, inwestycje, rozwój i strategię. W latach 2008-2021 realizował samodzielnie lub brał czynny udział w realizacji projektów inwestycyjnych w sferze nowych technologii w energetyce, sektorze budowlanym i innych.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Cezarego Kicińskiego nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt. 5) w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ