Polityka

2023: Czego możemy się spodziewać po egzaminach na aplikacje prawnicze?

Pierwsze wyniki egzaminów wstępnych zostaną ogłoszone 5 października br. a ostateczne wyniki po rozstrzygnięciu wszystkich reklamacji zostaną ogłoszone w piątek 11 października 2023 r.

1. W sobotę 30 września 2023 r. Ministerstwo Sprawiedliwości przeprowadziło państwowe egzaminy wstępne na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną oraz komorniczą. Łącznie w 51 komisjach egzaminacyjnych zdało je 3669 z 6058 osób.

2. Egzaminy składały się z testu jednokrotnego wyboru liczącego 150 pytań, w którym należało udzielić poprawnych odpowiedzi na co najmniej 100 z nich. Pytania opierały się na aktach prawnych, które zostały podane do publicznej wiadomości w marcu bieżącego roku.

3. Wyniki egzaminów wstępnych zostaną ogłoszone 5 października br., a po rozstrzygnięciu reklamacji ostateczne wyniki zostaną podane do wiadomości publicznej 11 października 2023 r.

Wśród aplikantów na aplikację radcowską najwyższą zdawalność odnotowano w komisji egzaminacyjnej w Gdańsku – 71,9%, najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej w Katowicach – 45,3%.

Według wstępnych informacji uzyskanych od przewodniczących komisji egzaminacyjnych do egzaminów przystąpiło:

– na aplikację adwokacką – 2394 osoby, z czego 1447 osób zaliczyło test, co stanowi 60,4% (w roku 2022 zdawalność wyniosła 42%, natomiast w roku 2021 – 59,8%).

– na aplikację radcowską – 2982 osoby, z czego 1804 osoby zdało, co stanowi 60,5% (w roku 2022 zdawalność wyniosła 41,2%, natomiast w roku 2021 – 59%).

– na aplikację notarialną – 542 osoby, z czego 296 osób osiągnęło sukces, co stanowi 54,6% (w roku 2022 zdawalność wyniosła 57%, natomiast w roku 2021 – 60,7%).

– na aplikację komorniczą – 140 osób, z których 122 osoby zaliczyło egzamin, co stanowi 87,1% (w roku 2022 zdawalność wyniosła 61,3%, natomiast w roku 2021 – 64,2%).

Wśród aplikantów na aplikację adwokacką najwyższą zdawalność została odnotowana w komisji egzaminacyjnej w Łodzi – 72% oraz w komisji egzaminacyjnej w Krakowie – 71,3%, najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej w Toruniu – 44,4%.

Natomiast w przypadku aplikacji radcowskiej, największy wskaźnik zdawalności odnotowano w komisji egzaminacyjnej w Gdańsku – 71,9%, najniższy zaś w komisji egzaminacyjnej w Katowicach – 45,3%.

Egzamin na aplikację radcowską przyniósł różnorodne wyniki, z największym wskaźnikiem zdawalności w Poznaniu na poziomie 71,2%, natomiast najniższym w Koszalinie, wynoszącym 34,8%.

Ogólny poziom zdawalności na egzaminie na aplikację notarialną był zdecydowanie wyższy w komisji egzaminacyjnej w Warszawie, gdzie wynosił 62,2%, w porównaniu do komisji egzaminacyjnej we Wrocławiu, gdzie wynosił 46,3%.

Badanie w trzech komisjach wykazało zbliżone wyniki egzaminu: w Krakowie – 87,5%, w Poznaniu – 86,8%, w Warszawie – 87,1%.

Uchwała o wyniku egzaminu daje osobom, które otrzymały pozytywny wynik, prawo do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów w ciągu 2 lat od daty doręczenia decyzji.

Aby przystąpić do egzaminu wstępnego na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną lub komorniczą, który został przeprowadzony w dniu 30 września 2023 roku, należy zapoznać się ze zestawami pytań testowych i ich odpowiedziami, zamieszczonymi na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/zestawy-pytan-testowych .

PAP SA udostępnia komunikaty bez wprowadzania żadnych zmian w ich treści, zgodnie z formą dostarczoną przez nadawcę. Nadawca ponosi pełną odpowiedzialność za zawartość komunikatu, zgodnie z przepisami art. 42 ust. 2 ustawy o prawie prasowym.


Źródło: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version