ZREMB-CHOJNICE SA (4/2023) Postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego.
Gospodarka / Biznes

ZREMB-CHOJNICE SA (4/2023) Postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach („Emitent”, „Spółka”). informuje, że w dniu 25 stycznia 2023 roku otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 23 stycznia 2023 roku, o oddaleniu wniosku Emitenta o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii J wraz ze zmianą statutu.

Zgodnie z rozstrzygnięciem Sądu wniosek podlega oddaleniu jako złożony z naruszeniem art. 431 § 4 kodeksu spółek handlowych tj. po upływnie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego i zmianie umowy spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego wraz ze zmianą statutu w dniu 27 czerwca 2022 r. (uchwała nr 23) przy czym pierwotny wniosek o zarejestrowanie został złożony przez Spółkę w dniu 8 listopada 2022 r., ale w skutek nieuzupełnienia braków formalnych przedmiotowego wniosku w dniu 9 stycznia 2023 r. został zwrócony. Spółka ponowny uzupełniony wniosek złożyła w dniu 13 stycznia 2023 r., a więc po upływie 6 miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, tym samym Sąd uznał datę skutecznego złożenia wniosku jako dzień 13 stycznia 2023 r. W przedmiotowym postanowieniu Sądu o oddaleniu wniosku wskazano, że termin o jakim mowa w art. 431 § 4 kodeksu spółek handlowych (6 miesięcy) liczony jest od daty powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki i zmianie umowy spółki a zwrot wniosku w dniu 9 stycznia 2023 r. nastąpił na podstawie art. 130 par 1 Kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c) w zw. z art. 6944 § 23 k.p.c, a więc pismo poprawione lub uzupełnione w terminie wywołuje skutki od chwili jego wniesienia (art. 130 § 3 k.p.c).

Biorąc pod uwagę niezarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii J Spółka niezwłocznie przystąpi do procedury ponownego podwyższenia kapitału zakładowego biorąc pod uwagę parametry i inwestorów, którzy obejmowali akcji serii J.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ