Gospodarka / Biznes

ENERGA SA (46/2022) Wyrok sądu w sprawie z powództwa o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energi SA

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 82/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. oraz nr 7/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. Zarząd spółki Energa SA („Spółka”) informuje, że w dniu 1 grudnia br. powziął informację o wydaniu w dniu 30 listopada 2022 r. przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, IX Wydział Gospodarczy, wyroku w którym sąd orzekł o:

1) oddaleniu powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 269.139.114 akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii AA oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLENERG00022 („Uchwała”);

2) uchyleniu Uchwały;

3) zasądzeniu od Spółki na rzecz powodów kosztów sądowych.

Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym i nie są znane motywy rozstrzygnięcia. Wyrok nie jest prawomocny.

Spółka nie zgadza się z ww. wyrokiem w części, w jakiej uchyla Uchwałę, wystąpi o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku i podejmie decyzje co do dalszych kroków prawnych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version