ATLANTA POLAND SA (10/2022) OGŁOSZENIE O ZMIANIE PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATLANTA POLAND S.A.
Gospodarka / Biznes

ATLANTA POLAND SA (10/2022) OGŁOSZENIE O ZMIANIE PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATLANTA POLAND S.A.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd ATLANTA POLAND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w związku ze zgłoszonymi Zarządowi ATLANTA POLAND SA przez akcjonariuszy ATLANTA POLAND SA, którzy posiadają więcej niż 1/20 kapitału zakładowego ATLANTA POLAND S.A., żądaniami umieszczenia spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zostało zwołane na dzień 19 grudnia 2022 roku, zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym Spółki nr 8/2022, działając na podstawie przepisu art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd ATLANTA POLAND S.A. zmienia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND SA zwołanego na dzień 19 grudnia 2022 roku na godzinę 1100, poprzez uchylenie dotychczasowych punktów 13 – 15 proponowanego porządku obrad i wprowadzenie w to miejsce nowych punktów 13 – 18 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1) Punkt 13 porządku obrad:

„Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej”.

2) Punkt 14 porządku obrad:

„Wybór członków Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami, uzupełniające powołanie członków Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do art. 385 § 6 kodeksu spółek handlowych oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywanych czynności nadzorczych, a w przypadku, gdy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A., podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. na 5 letnią kadencję.”

3) Punkt 15 porządku obrad:

„Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A.”

4) Punkt 16 porządku obrad:

„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu ATLANTA POLAND S.A.”

5) Punkt 17 porządku obrad:

„Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. do ustalenia tekstu jednolitego statutu Atlanta Poland S.A. uwzględniającego wprowadzone do niego zmiany”.

6) Punkt 18 porządku obrad:

„Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia”.

Proponowane zmiany statutu ATLANTA POLAND S.A. obejmują:

– zmianę § 15 ust. 2 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie postanowień § 15 ust. 2 Statutu ATLANTA POLAND S.A.:

„Zarząd Spółki składa się od 1 ( jednej ) do 3 ( trzech ) osób powoływanych na okres 3 (trzyletniej) kadencji”.

Otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„Zarząd Spółki składa się od 1 ( jednej ) do 5 ( pięciu ) osób powoływanych na okres 5 (pięcioletniej) kadencji”.

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. podaje, iż porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 grudnia 2022 roku na godz. 11, uwzględniający przedstawione wyżej zmiany obejmuje:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie zaopiniowania spraw, które mają stanowić przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia.

4. Przedstawienie sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2021/2022 zakończony w dniu 30 czerwca 2022 roku wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta i przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2021/2022 zakończonym w dniu 30 czerwca 2022 roku.

5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021/2022.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2021/2022 zakończony w dniu 30 czerwca 2022 roku.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2021/2022 zakończonym w dniu 30 czerwca 2022 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto w kwocie 7.767.763,83 zł., osiągniętego przez ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2021/2022 zakończonym w dniu 30 czerwca 2022 roku.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021/2022 zakończonym w dniu 30 czerwca 2022 roku.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021/2022 zakończonym w dniu 30 czerwca 2022 roku.

11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w Zasadzie 2.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” za rok obrotowy 2021/2022 oraz podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w Zasadzie 2.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” za rok obrotowy 2021/2022.

12. Podjęcie uchwały opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2021/2022”.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

14. Wybór członków Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami, uzupełniające powołanie członków Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do art. 385 § 6 kodeksu spółek handlowych oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywanych czynności nadzorczych, a w przypadku, gdy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A., podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. na 5 letnią kadencję.

15. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu ATLANTA POLAND S.A.

17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. do ustalenia tekstu jednolitego statutu ATLANTA POLAND S.A. uwzględniającego wprowadzone do niego zmiany.

18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany statutu ATLANTA POLAND S.A. obejmują:

– zmianę § 15 ust. 2 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie postanowień § 15 ust. 2 Statutu ATLANTA POLAND S.A.:

„Zarząd Spółki składa się od 1 ( jednej ) do 3 ( trzech ) osób powoływanych na okres 3 (trzyletniej) kadencji”.

Otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„Zarząd Spółki składa się od 1 ( jednej ) do 5 ( pięciu ) osób powoływanych na okres 5 (pięcioletniej) kadencji”.

Jednocześnie Zarząd ATLANTA POLAND S.A. informuje, iż zgodnie z przepisem art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego ATLANTA POLAND S.A. mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać ATLANTA POLAND S.A. projekt uchwały w sprawie wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały może być przesłany ATLANTA POLAND S.A. w formie pisemnej na adres siedziby Atlanta Poland SA, lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres ATLANTA POLAND S.A. wza@atlantapoland.com.pl. Zarząd ATLANTA POLAND S.A. informuje również, iż zgodnie z przepisem art. 401 § 5 kodeksu spółek handlowych, każdy z akcjonariuszy ATLANTA POLAND S.A. może podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekt uchwały w sprawie wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wobec zmiany porządku obrad ZWZ, Spółka przedstawia w formie załącznika do niniejszego raportu projekty uchwał ZWZ do poszczególnych punktów zmienionego porządku obrad ZWZ, z uwzględnieniem projektów uchwał odnoszących się do punktów zgłoszonych przez akcjonariuszy oraz formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ