MERCOR SA (31/2022) Otrzymanie decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku
Gospodarka / Biznes

MERCOR SA (31/2022) Otrzymanie decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku

Zarząd „MERCOR” S.A. (dalej: ” Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 17 sierpnia 2022 roku Spółka otrzymała decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku z dnia 1 sierpnia 2022 roku utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 21 kwietnia 2021 roku, określającą Spółce zobowiązanie w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy 2012/2013 w kwocie 5.375.791,00 zł (dalej: „Decyzja”).

Organ podatkowy zakwestionował prawidłowość rozliczenia przez Spółkę transakcji sprzedaży udziałów BEM Sp. z o.o. na rzecz podmiotu powiązanego MHD1 Sp. z o.o., w tym:

– wykazania przychodu z ww. sprzedaży w kwocie 3.196.000,00 zł oraz

– odniesienia w koszty uzyskania przychodów łącznej kwoty 79.335.865,64 zł, w związku z tą sprzedażą.

W Decyzji organ podatkowy, na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w brzmieniu obowiązującym w okresie, którego dotyczy Decyzja), dokonał szacowania dochodu ze sprzedaży udziałów ustalając jego wysokość na 0,00 zł.

Decyzja jest ostateczna. Na Decyzję, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz.U. 2022 r. poz. 329), Spółce przysługuje prawo wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

Zarząd Emitenta nie zgadza się z Decyzją i planuje wnieść skargę na Decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Celem Zarządu jest dochodzenie zwrotu zapłaconego podatku dochodowego za rok 2012/2013.

Przebieg sporu z organami podatkowymi opisywany był w notach dotyczących podatku dochodowego w skonsolidowanym i jednostkowym rocznym sprawozdaniu finansowym na dzień 31 marca 2022 roku oraz we wcześniejszych raportach okresowych począwszy od skonsolidowanego i jednostkowego raportu kwartalnego na dzień 30 czerwca 2014 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ