Gospodarka / Biznes

BUDIMEX SA (42/2022) Rozbudowa Największego Terminala Kontenerowego na Morzu Bałtyckim DCT w Gdańsku „Projekt T3” – podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 7 lipca 2022 roku została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem SA (Lider konsorcjum) oraz DREDGING INTERNATIONAL NV (Partner konsorcjum), a DCT Gdańsk Sp. z o.o. na zaprojektowanie i rozbudowę Terminala Kontenerowego DCT w Gdańsku „Projekt T3”.

Rozbudowa terminala kontenerowego DCT Gdańsk o kolejny etap T3 sprawi, że DCT Gdańsk w pierwszej fazie zwiększy zdolności przeładunkowe o 1,7 mln TEU do łącznie 4,5 mln TEU (20-stopowych kontenerów) rocznie.

Udział konsorcjantów w konsorcjum: Lider 75,00%, Partner 25,00%

Warunki umowy:

Wartość umowy: 245.016.229,00 EUR netto

Termin rozpoczęcia robót: 28 dni po wydaniu Poleceniu Rozpoczęcia przez Zamawiającego, chyba że Strony uzgodnią inaczej

Termin zakończenia robót: od 1030 dni

Okres gwarancji: 120 miesięcy z wyłączeniem następujących prac: 72 mies. obowiązuje na konstrukcje stalowe, budynki wraz z instalacjami, instalacje elektromagnetyczne i instalacje elektromechaniczne. Okres 36 mies. obowiązuje na systemy informatyczne, urządzenia i oznakowanie (jeśli gwarancja producenta jest dłuższa obowiązuje gwarancja producenta). Okres Odpowiedzialności za wady nie ma zastosowania do robót pogłębiarskich.

Okres rękojmi: zgodny z przepisami obowiązującego prawa

Zaliczka: 55 mln EUR

Warunki płatności: w terminie 28 dni po wystawieniu Tymczasowego Świadectwa Płatności, zaś w przypadku Końcowego Świadectwa Płatności – w terminie 30 dni. Termin liczony od daty otrzymania prawidłowej faktury.

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: Gwarancja należytego wykonania: 10% (Gwarancja odpowiedzialności za wady 2,5%)

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 10% Ceny Kontraktowej netto

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 158.224 tys. zł netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version