Gospodarka / Biznes

VISTAL GDYNIA SA (22/2022) Złożenie wniosku o zmianę układu przyjętego w postępowaniu sanacyjnym Spółki

Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2022 r. Spółka złożyła za pośrednictwem swojego pełnomocnika do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku wniosek o zmianę układu (dalej „Wniosek”), przyjętego przez zgromadzenie wierzycieli w dniu 10 lipca 2019 r. w ramach postępowania sanacyjnego Spółki prowadzonego przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy pod sygn. akt VI GRs 4/17, o czym Spółka informowała w raportach nr 27/2019, 30/2019 i 31/2019.

Wniosek zakłada zmianę treści obecnie wykonywanego układu poprzez wprowadzenie dziewięciomiesięcznej karencji w regulowaniu kwartalnych rat układowych w okresie od II do IV kwartału 2022 r. Ponowna płatność kwartalnych rat układowych nastąpiłaby począwszy od I kwartału 2023 r., co oznacza, że okres wykonywania układu ulegnie wydłużeniu o trzy kwartały.

Przyczyną złożenia Wniosku jest niezawiniony przez Spółkę spadek dochodów wynikający z niestabilności geopolitycznej regionu, w efekcie której nastąpił znaczny wzrost cen materiałów stalowych przy jednoczesnym występowaniu ich niedoborów, co w sposób znaczący wpłynęło na realizację pozyskanego w 2020 r. oraz 2021 r. portfela zamówień. Na spadek dochodów Spółki wpłynął istotny wzrost kosztów produkcji konstrukcji stalowych spowodowany wzrostem cen stali konstrukcyjnej i innych materiałów wykorzystywanych w produkcji, w tym farb antykorozyjnych, a także wzrostem cen energii elektrycznej.

W ocenie Zarządu Spółki karencja w spłacie rat układowych ułatwi bieżące finansowanie kontraktów oraz wygenerowanie dochodu umożliwiającego spłatę układu po okresie karencji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version