Gospodarka / Biznes

VISTAL GDYNIA SA (18/2022) Informacja o powołaniu Członków Zarządu Vistal Gdynia S.A. nowej kadencji

Zarząd Vistal Gdynia S.A. w („Spółka”) informuje, iż w związku z upływem kadencji dotychczasowego Zarządu Spółki w dniu 7 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o powołaniu na nową wspólną trzyletnią kadencję następujących członków Zarządu:

1. Andrzej Niedbalski – Prezes Zarządu

2. Andrzej Chmielecki – Wiceprezes Zarządu

3. Maciej Matuszak – Wiceprezes Zarządu

Informacje dotyczące Pana Andrzeja Niedbalskiego – Prezesa Zarządu:

Pan Andrzej Niedbalski posiada bogate doświadczenie menedżerskie w zakresie zarządzania spółkami w wielu branżach. Posiada szerokie kompetencje z zakresu procesów sprzedaży B2B oraz B2C. Doświadczony w obszarze fuzji, przejęć, konsolidacji, restrukturyzacji przedsiębiorstw i budowy sieci sprzedaży. Specjalista w niekonwencjonalnym sposobie wdrażania nowych, innowacyjnych rozwiązań w biznesie. Posiada wykształcenie wyższe – ukończone w 1993 Studia na Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni – magister inżynier mechaniki oraz szereg kursów i szkoleń z zakresu biznesu.

Przebieg kariery zawodowej:

– Prezes Zarządu w Spółkach: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Eneris Paliwa sp. z o.o., Energetyka sp. z o.o. / WPEC S.A. (grupa KGHM), Atlanta Poland S.A., Orlen Paliwa sp. z o.o./ Orlen Petrotank sp. z o.o., T1 S.A., PayTel sp. z o.o.

– Główne osiągnięcia: przeprowadzenie połączenia spółek Orlen Paliwa i Orlen Petrotank oraz Orlen Paliwa i Orlen GAZ, stworzenie największej firmy logistyczno-sprzedażowej w branży paliwowej w Polsce.

Pan Andrzej Niedbalski nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej.

Pan Andrzej Niedbalski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje dotyczące Pana Andrzeja Chmieleckiego – Wiceprezesa Zarządu:

Pan Andrzej Chmielecki jest od 17.01.2020 r. dyrektorem finansowym Vistal Gdynia S.A. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, w 1987 r. ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Gdański, na Wydziale Ekonomiki Transportu, kierunek: handel zagraniczny, oraz w latach 2003-2005 odbył studia podyplomowe Executive MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, walidowane przez Rotterdam School of Management.

Przebieg kariery zawodowej:

XI.1987 – VIII.1991 Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiki Produkcji, Katedra Finansów: stażysta, asystent, później st. asystent

X.1990 – VIII.1992 PHZ „Navimor” sp. z o.o. w Gdańsku: Dyrektor Finansowy, od kwietnia 1991 Wiceprezes Zarządu

IX.1992 – II.1998 Bank Handlowy w Warszawie SA; Dyrektor Oddziału w Gdańsku

1998.III – XII Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy; Ekspert ds. Restrukturyzacji w Oddziale Regionalnym w Gdańsku, Dyrektor Oddziału Centrum w Gdańsku

I.1999 – V.2002 LG Petro Bank S.A.; Dyrektor Oddziału w Gdańsku

2002 VI – XII Stocznia Gdynia S.A.; Dyrektor Finansowy i Prokurent Zarządu Stoczni, kontroler finansowy kontraktów finansowanych przez banki

VI.2003 – IV.2005 Nordea Bank Polska SA; Dyrektor Koordynator/Dyrektor Banku ds. Logistyki i Bezpieczeństwa, równolegle Dyrektor Departamentu Logistyki Centrali Banku

V.2005 – VI.2006 Koncern Energetyczny ENERGA S.A. w Gdańsku; Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

VII.2006 – X.2014 Nordea Bank Polska S.A.; Dyrektor Departamentu Logistyki i Bezpieczeństwa w Centrali Banku; Przewodniczący Rady Pracowników dwóch kadencji

XI.2014 – III.2015 PKO Bank Polski SA; menedżer ds. połączenia banków

VII.2015 – nadal VIRTUS Andrzej Chmielecki (działalność gospodarcza)

IX.2015 – nadal wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i Gdyni (Analiza finansowa przedsiębiorstw, Analiza sprawozdań finansowych, Źródła finansowania przedsiębiorstw, Metody wyceny przedsiębiorstw, Wycena spółek, Bankowość społeczna we współczesnej gospodarce)

XI.2019 – nadal Prezes Zarządu VISTAL Offshore sp. z o.o. w restrukturyzacji.

Inne wybrane zaangażowania:

– od 2007 członek i Sekretarz Rady Nadzorczej PROCAD S.A. w Gdańsku spółka notowana GPW> , członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

– członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych SABI w Warszawie

Pan Andrzej Chmielecki ukończył w 2000 roku kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa, który został potwierdzony egzaminem państwowym.

Pan Andrzej Chmielecki, z zastrzeżeniem sprawowania funkcji Prezesa Zarządu Vistal Offshore Sp. z o.o. w restrukturyzacji (spółki zależnej Vistal Gdynia S.A., należącej do Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A.) nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej.

Pan Andrzej Chmielecki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje dotyczące Pana Macieja Matuszaka – Wiceprezesa Zarządu:

Pan Maciej Matuszak posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi działającymi w sektorach prywatnym, samorządowym i państwowym, w obszarze procesów produkcji i handlu.

Dodatkowo prowadząc od 1997 r. samodzielną działalność gospodarczą, opracowywał i wdrażał dla wielu podmiotów procesy restrukturyzacyjne, prowadził badania due dilligance dla potrzeb inwestorów.

Nadto wykonywał funkcję syndyka masy upadłości, nadzorcy sądowego w postępowaniach upadłościowych, likwidatora spółek handlowych oraz innych jednostek organizacyjnych.

W 1984 r. ukończył studia na Wydziale Ekonomiki i Organizacji Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego

Przebieg pracy zawodowej:

10.2019-09.2021 – Pełnomocnik Zarządu UNIMOR DEVELOPMENT S.A. i likwidator zależnej od UNIMOR DEVELOPMENT S.A. ZEFIR OFFICE Sp. z o.o.

06.2016 – 04.2019 Energomontaż – Północ Gdynia S.A. – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych,

10.2014 – 05.2016 pełnomocnik Zarządu ODLEWNI RAWICZ Sp. z o.o.w Rawiczu ds. restrukturyzacji i prowadzenia negocjacji z wierzycielami Spółki,

od 10.1997 – nadal działalność gospodarcza w zakresie restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, badania rynku i opinii publicznej oraz doradztwa gospodarczego pod firmą TASK Maciej Matuszak,

01.1996 – 05.2016 – wykonywanie funkcji syndyka masy upadłości, nadzorcy sądowego w postępowaniach upadłościowych, likwidatora spółek handlowych oraz innych jednostek organizacyjnych,

03.2000 – 09.2001 – Kredyt Bank S.A. – Kierownik Filii,

04.1999 – 11.1999 – „NEPTUN” Spółka z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim – Prezes Zarządu,

01.1997 – 10.1999 – OLECH Agencja Celna Spółka z o.o. – Prezes Zarządu,

05.1996 – 01.1997 – DAL – PESCA Spółka z o.o. – Dyrektor Działu Handlowo – Marketingowego,

08.1994 – 05.1996 – WILBO – SEAFOOD Spółka z o.o. we Władysławowie – Dyrektor.

06.1994 – 05.1996 – Likwidator MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO w Gdyni.

Pan Maciej Matuszak nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej.

Pan Maciej Matuszak nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version