Polityka

Apel o budownictwo: Rektorzy uczelni wzywają do działania

Rektorzy polskich uczelni technicznych wyrażają głęboką potrzebę utworzenia samodzielnego Ministerstwa Budownictwa. Przypominają, że już po II wojnie światowej, w 1948 roku, zostało ono powołane dla lepszego zarządzania sektorem budownictwa. Zmiany wprowadzone w 2018 roku, które polegały na podziale spraw budownictwa między kilka resortów, nie zapewniają jednak spójnej koordynacji działań w tym sektorze.

Rektorzy uczelni związanych z branżą budowlaną wskazują, że obecny brak uporządkowania w zakresie legislacji i egzekwowania prawa ma swoje odzwierciedlenie w praktyce, ponieważ wpływa na wykonywanie uprawnień zawodowych ich absolwentów.

„Czując się odpowiedzialni za sprawy szeroko pojętego budownictwa, dla którego kształcimy młode kadry, apelujemy o powrót do dobrej praktyki powierzania spraw merytorycznych z zakresu budownictwa fachowcom w tej dziedzinie” – czytamy w piśmie.

W ciągu ostatnich kilku tygodni swoje poparcie dla propozycji Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wyraziły również inne organizacje związane z branżą budowlaną.

W odpowiedzi na pojawiające się inicjatywy i postulaty, rektorzy czterech uczelni technicznych – Politechniki Białostockiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Krakowskiej i Politechniki Rzeszowskiej – podpisali apel o utworzenie ministerstwa budownictwa.

W ostatnim czasie inicjatywa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa znalazła duże uznanie wśród innych organizacji sektora budowlanego.

Utworzenie nowego ministerstwa budownictwa jest kwestią szczególnej wagi dla polskiej gospodarki, dlatego też wyrażone zostało poparcie dla tej inicjatywy przez cztery uczelnie techniczne.

Politechnika Białostocka, Politechnika Gdańska, Politechnika Krakowska i Politechnika Rzeszowska wyraziły jednomyślne poparcie dla postulatu utworzenia ministerstwa budownictwa, sformułowanego przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

Głosy poparcia dla idei utworzenia ministerstwa budownictwa napływają również z innych organizacji sektora budowlanego, wspierając tym samym wysiłki Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

„Jestem bardzo wdzięczny rektorom za ich stanowisko. Rozpoczęliśmy tę dyskusję, bo wierzymy, że te zmiany są potrzebne. Jak widać całemu środowisku zależy, aby zmienić obecną sytuację, która marginalizuje nasz sektor” – mówi Mariusz Dobrzeniecki, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version