Polityka

Integracja kolejowa UE-Ukraina-Mołdawia: 10 sposobów na połączenie

Komisja Europejska opracowała wstępne studium wykonalności dotyczące budowy normalnotorowego korytarza kolejowego łączącego Unię Europejską z Ukrainą i Mołdawią. Dokument ten stanowi podstawę do wyboru projektów infrastrukturalnych do dofinansowania zarówno ze środków unijnych jak i funduszy polityki spójności i KPO.

Realizacja unijnej inicjatywy „Solidarity Lanes” zakłada opracowanie studium wykonalności, zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej (2022) 217 „Plan działania w celu ułatwienia eksportu i wymiany handlowej Ukrainy z UE poprzez Solidarity Lanes”.

Realizacja tej inicjatywy będzie miała na celu zwiększenie możliwości transportowych między Unią Europejską a Ukrainą, Mołdawią i innymi państwami. Przepustowość infrastruktury transportowej zostanie zwiększona, aby ułatwić współpracę handlową w tej części Europy. Dzięki studium, UE będzie w stanie wypracować strategię, która pozwoli na zintegrowanie kolejowego systemu transportu Ukrainy i Mołdawii z systemem unijnym.

Nasz dokument proponuje dziesięć wariantów spięcia sieci kolejowej Ukrainy i Mołdawii z siecią Unii Europejskiej. Preferowanym rozwiązaniem jest wykorzystanie istniejącej szerokotorowej sieci kolejowej (1520 mm) oraz uzupełnienie jej na wybranych odcinkach linią normalnotorową (1435 mm). Dodatkowo, została sporządzona wstępna ocena kosztów tych integracji.

Aby zapewnić bardziej efektywne wykorzystanie obu sieci kolejowych, celem tego studium jest budowa mostów między normalnotorową i szerokotorową siecią kolejową, aby umożliwić sprawne przemieszczanie się towarów i pasażerów. Dzięki temu możliwe będzie znaczne zmniejszenie opóźnień i wzrost możliwości współpracy między obiema sieciami, co z kolei przyczyni się do wzrostu efektywności.

Nowe korytarze kolejowe skutecznie poprawią połączenia Ukrainy i Mołdawii z UE, a także zwiększą odporność systemu transportowego na różnorodne czynniki. Przy wyborze najbardziej optymalnego wariantu inwestycyjnego dla poszczególnych odcinków, specjaliści biorą pod uwagę różnorodne czynniki, w tym eksploatację, koszty modernizacji i ciągłość ruchu.

Jako pierwszy krok w celu usprawnienia transportu międzynarodowego Ukrainy, zaleca się budowę normalnotorowego połączenia pomiędzy Ukrainą a Polską. Kolejne miejsca w kolejności zajmują połączenia z Węgrami i Słowacją, a także Ukrainy i Mołdawii z Rumunią.

Ukrainę i Mołdawię z UE będą łączyć korytarze transportu normalnotorowego, aby ułatwić współpracę gospodarczą. Zaplanowane inwestycje mają na celu przyśpieszyć proces budowy sieci połączeń kolejowych, które obejmą Lwów, Kijów, Warszawę, Katowice, Kraków, Gdańsk, Gdynię, Szczecin-Świnoujście, Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam, Kłajpedę, Brno, Pragę, Wiedeń i Bratysławę. Te inwestycje wpisują się w najważniejsze priorytety Unii Europejskiej, w których wyznaczono wiele etapów rozwoju.

Sieć normalnotorowa na Ukrainie obejmuje 6 głównych miast: Kijów, Lwów, Czerniowce, Charków, Dniepr i Mościska/Medyka (granica PL/UA). Jest ona kluczowa dla wymiany handlowej między Ukrainą a Unią Europejską oraz dla komunikacji pasażerskiej. Priorytetem jest szybka i trwała modernizacja infrastruktury, która umożliwi przemieszczanie się z Warszawy do Lwowa za pośrednictwem Jagodzina (granica PL/UA) i Dorohuska (granica PL/UA) do Kijowa oraz trasy Lwów – Kijów. Ponadto, korytarz Warszawa – Lwów (poprzez przejście graniczne Rawa Ruska) zapewni dodatkową drogę powrotną.

Elektryfikacja ukraińskiej sieci kolejowej przy wykorzystaniu energooszczędnego systemu prądu przemiennego (25kV, 50Hz AC) jest niezwykle ważnym krokiem w kierunku zapewnienia wydajnego i ekologicznego transportu kolejowego na Ukrainie.

W celu zapewnienia wymiany handlowej z Ukrainą MFiPR uwzględniło w studium możliwość wykorzystania istniejących w Polsce linii szerokotorowych, w tym infrastruktury należącej do PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej sp. z o.o.(PKP LHS).

Linia z Sławkowa do Hrubieszowa łączy terminal towarowy w Zagłębiu Dąbrowskim (położony na sieci TEN-T) z kolejowym przejściem granicznym w Izowie. To najdalsza na zachód część Europy, do której prowadzi linia szerokotorowa.

Studia wykonalności będą oceniać potrzebę modernizacji oraz dalszego zwiększenia przepustowości PKP LHS. Ważne jest, aby uwzględnić działania strony ukraińskiej, która zakończyła elektryfikację odcinka linii z Izowa do Kowla w czerwcu 2022 roku. Proces ten będzie wspierać długoterminowe cele utworzenia w pełni sprawnej i bezpiecznej trasy kolejowej.

Komisja Europejska zgadza się, że dalsze badania techniczne i ekonomiczne są niezbędne, aby w pełni uwzględnić możliwości i wyzwania związane z budową korytarza normalnotorowego. Dlatego też zaleca się, aby Komisja Europejska przeprowadziła szczegółowe analizy dotyczące:

  • wybrania optymalnych lokalizacji terminali, które umożliwią wymianę towarową między Polską a Ukrainą;
  • optymalnego systemu finansowania inwestycji oraz kosztów zakupu taboru;
  • zapewnienia optymalnej infrastruktury dla budowy linii kolei dużych prędkości z Lublina do Lwowa.

Zakrojone na szeroką skalę projekty polsko-ukraińskie w zakresie infrastruktury kolejowej i drogowej, wyselekcjonowane do realizacji w ramach II naboru CEF 2021-2027, są pierwszymi zauważalnymi efektami zaangażowania Komisji w proces współpracy. Więcej na ten temat przeczytacie Państwo na naszej stronie internetowej.

Komisja Europejska nie wyklucza, że w niedalekiej przyszłości podjęte zostaną szczegółowe analizy, które pozwolą określić zakres niezbędnych inwestycji w transporcie kolejowym na trasach z Ukrainy i Mołdawii do Unii Europejskiej. Tym samym, zostaną ułatwione przewozy towarowe pomiędzy tymi państwami a Unią Europejską.


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version