ENERGOAPARATURA SA (4/2023) Zawarcie umowy
Gospodarka / Biznes

ENERGOAPARATURA SA (4/2023) Zawarcie umowy

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach zawiadamia, iż w dniu 30.01.2023 r. została obustronnie podpisana Umowa z Rafinerią Gdańską Sp. z o.o. w przedmiocie wykonywania w latach 2023, 2024 i 2025 robót inwestycyjnych z branży automatyki na instalacjach i obiektach Rafinerii Gdańskiej według zleceń Zamawiającego (umowa ramowa). Łączne maksymalne niegwarantowane wynagrodzenie Wykonawcy wynosi 4.000.000,00 zł netto rocznie, przy czym rzeczywiste wynagrodzenie wynikać będzie z udzielonych w okresie obowiązywania Umowy zleceń i cen ustalonych każdorazowo ryczałtowo lub w oparciu o kosztorysy. Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty odbioru robót. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć w każdym roku obowiązywania Umowy 20% jej wartości według stanu na dzień powstania obowiązku zapłaty kary. Zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Tym samym, łączna wartość umów podpisanych przez Spółkę z ww. podmiotem w okresie ostatnich 12 miesięcy przekroczyła 50% kapitałów własnych emitenta, spośród których ww. Umowa ramowa jest umową o największej wartości, przy czym wartości niegwarantowanej.

Pozostałe warunki ww. Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania umów tego rodzaju. Jako kryterium istotności informacji Spółka przyjmuje wartość umów powyżej 30% wartości kapitałów własnych emitenta (dla 1 umowy) lub powyżej 50% wartości kapitałów własnych emitenta dla łącznie 2 lub więcej umów zawartych z jednym podmiotem w okresie ostatnich 12 miesięcy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ