BANK MILLENNIUM SA (5/2023) Informacja w sprawie procesu wymiany akcji d. BIG BANK Spółka Akcyjna na akcje Banku Millennium S.A.
Gospodarka / Biznes

BANK MILLENNIUM SA (5/2023) Informacja w sprawie procesu wymiany akcji d. BIG BANK Spółka Akcyjna na akcje Banku Millennium S.A.

W wykonaniu Decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 3 stycznia 2001 r., zmienionej decyzjami z dnia 22 maja 2001 r. oraz 13 stycznia 2004 r., w sprawie udzielenia zezwolenia na przeniesienie poza rynkiem regulowanym 87.594 akcji zwykłych na okaziciela Banku Millennium S.A. („Bank”), zobowiązującej Bank do podawania dwa razy w roku, tj. do 31 stycznia i 31 lipca, do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w formie raportów bieżących, warunków transakcji wymiany akcji dawnego BIG BANK S.A. (wcześniej: Łódzkiego Banku Rozwoju S.A.) na akcje Banku (wcześniej: BIG Bank GDAŃSKI S.A.), związanej z połączeniem się obu banków w dniu 5 stycznia 2001 r., w półroczu poprzedzającym ogłoszenie, Zarząd Banku informuje, iż w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., poza rynkiem regulowanym na akcjonariuszy dawnego BIG BANK S.A. nie przeniesiono żadnych akcji zwykłych na okaziciela Banku, w zamian za akcje dawnego BIG BANK S.A.

Łącznie, w okresie od 3 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2022 r., na 141 akcjonariuszy dawnego BIG BANK S.A. przeniesiono własność 58.238 akcji zwykłych na okaziciela Banku, w zamian za 29.119 akcji dawnego BIG BANK S.A., o wartości 366.899,40 złotych, wyliczonej z uwzględnieniem ceny ich nabycia przez Bank, wynoszącej 6,30 złotych za akcję.

PODSTAWA PRAWNA:

Decyzja KPWiG nr DSPN/416/29/03 z dnia 13 stycznia 2004 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ