Gospodarka / Biznes

BEST SA (39/2022) Umorzenie akcji, rejestracja obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiana statutu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że dzisiaj tj. 12 września 2022 r., Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował:

1) obniżenie kapitału zakładowego Spółki dokonane na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2022 r. w przedmiocie obniżenia wysokości kapitału zakładowego Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki, oraz

2) zmiany Statutu Emitenta dokonane na podstawie uchwał numer 19, 21, 23, 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2022 r.

O podjęciu ww. uchwał oraz o podjęciu uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, Emitent informował raportem bieżącym nr 32/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zarejestrowane zmiany Statutu Emitenta zostały przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszego raportu. Tekst jednolity Statutu Emitenta uwzględniający zmiany Statutu Emitenta opisane w załączniku nr 1 do niniejszego raportu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Po zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego, kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.157.829,00 PLN i dzieli się na 22.157.829,00 sztuk akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda. Na akcje przypada 28.877.829 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 100% ogólnej liczby głosów w Spółce. Akcje dzielą się według rodzaju i uprawnień z nimi związanych w sposób następujący:

1) 1.680.000 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A; akcje imienne serii A uprzywilejowane są w zakresie prawa głosu w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;

2) 20.477.829 sztuk akcji na okaziciela serii B, C, D, G; każda akcja na okaziciela daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Stosownie do treści art. 360 § 4 Kodeksu spółek handlowych, z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego, nastąpiło umorzenie 857.000 sztuk Spółki, którym odpowiada 857.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Akcje opisane powyżej zostały nabyte przez Spółkę w ramach zrealizowanego przez nią skupu akcji własnych w celu umorzenia na podstawie uchwały nr 4/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 26 listopada 2021 r., a także uchwał Zarządu Emitenta nr 112/2021 z 29 listopada 2021 r. oraz nr 22/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. Skup akcji własnych zakończono, a skupione akcje, będące w posiadaniu Emitenta, zostały umorzone zgodnie z celem ich nabycia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version