Gospodarka / Biznes

KB DOM SA (2/2022) Uprawomocnienie się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Syndyk masy upadłości Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna w upadłości („Spółka” „Emitent”) informuje, iż w dniu 20.05.2022r. powziął informację o stwierdzeniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, prawomocności postanowienia z dnia 11 października 2021 r. o ogłoszeniu upadłości Emitenta.

Postanowienie to stało się prawomocne z dniem 04 stycznia 2022 r.

O złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Emitent informował raportem bieżącym nr 3/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. O wydaniu przez Sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2021 z dnia 14 października 2021 r.

Emitent przekazuje w załączeniu odpis postanowienia z dnia 11 października 2021 r. wraz ze wzmianką o prawomocności.

Podstawa prawna:

5 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version