INTER CARS SA (13/2022) OGŁOSZENIE ZARZĄDU INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Gospodarka / Biznes

INTER CARS SA (13/2022) OGŁOSZENIE ZARZĄDU INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd INTER CARS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 31 maja 2022 roku na godzinę 14:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”), które odbędzie się w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 15 Wieża B (01-943 Warszawa), w sali konferencyjnej na III piętrze.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie do wiadomości:

a. sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2021;

b. sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021 wraz z ocenami, dokonywanymi zgodnie z zasadami zawartymi w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2021 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok 2021.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki.

10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków.

12. Podjęcie uchwały opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie”.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej oraz innych komitetów Rady Nadzorczej.

15. Zamknięcie Zgromadzenia.

Informacja dla akcjonariuszy

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 4061 KSH, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 15 maja 2022 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, zwany dalej „Dniem Rejestracji”) pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 16 maja 2022 roku.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.). Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 15 Wieża A (01-943), w godzinach od 9:00 do 16:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. w dniach 26-27 oraz 30 maja 2022 roku. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Biuro.Zarzadu@intercars.eu. Spółka może żądać udokumentowania, że składający przedmiotowe żądanie Akcjonariusz Spółki jest nim faktycznie w dniu złożenia powyższego żądania, o ile nie znajduje się on na liście Akcjonariuszy Spółki uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

(i) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 10 maja 2022 roku; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Biuro.Zarzadu@intercars.eu;

(ii) zgłaszania Spółce przed terminem Zgromadzenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Biuro.Zarzadu@intercars.eu projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusze wykonujący powyższe uprawnienia, komunikując się ze Spółką, powinni załączyć zaświadczenie (świadectwo depozytowe), wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania akcji, wymagany odpowiednio do złożenia żądania lub zgłoszenia projektu (wersja papierowa/skan). Dodatkowo w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami, dla których w celu wykazania sposobu ich reprezentacji niezbędne jest przedłożenie właściwych dokumentów, wymagane jest załączenie oryginałów lub kopii tychże dokumentów. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy zarówno formy pisemnej, jak i elektronicznej. O właściwym terminie, odpowiednio, złożenia żądania lub zgłoszenia projektu świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki.

Sposób uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Biuro.Zarzadu@intercars.eu.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik):

(i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

(ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

(ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo

(ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu.

Formularze, o których mowa w art. 4023 § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub udzielenie pełnomocnikowi pisemnej instrukcji w sprawie sposobu głosowania, są udostępnione przez Spółkę, na żądanie Akcjonariusza zgłoszone na adres: ul. Gdańska 15, Cząstków Mazowiecki, 05-152 Czosnów, oraz zostaną mu wysłane nieodpłatnie pocztą. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Spółka przewiduje możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zasady i warunki uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Informacje o sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz o sposobie wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawarte są w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Spółka ze swej strony dołoży wszelkich starań, aby udział akcjonariuszy i ich pełnomocników w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przebiegał sprawnie, nie ponosi jednak odpowiedzialności za usterki, awarie lub trudności w komunikacji, które mogą wystąpić w zakresie połączenia internetowego lub na skutek niespełnienia przez akcjonariusza lub jego pełnomocnika określonych przez Spółkę wymogów technicznych niezbędnych do takiej formy udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Materiały dotyczące Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki http://inwestor.intercars.com.pl/ w zakładce „O grupie – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy” oraz w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 15 Wieża A (01-943 Warszawa), w godzinach od 9:00 do 16:00 w dni powszednie do dnia Zgromadzenia.

Rejestracja obecności na Zgromadzeniu

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia.

Pozostałe informacje

Informacje dotyczące Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki http://inwestor.intercars.com.pl/ w zakładce „O grupie – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”.

Spółka zastrzega, że korespondencja dotycząca Walnego Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy drogą elektroniczną będzie przez Spółkę rozpatrywana wyłącznie, jeżeli zostanie przesłana na adres podany w niniejszym Ogłoszeniu, tj. Biuro.Zarzadu@intercars.eu.

Ryzyko związane z użyciem przez akcjonariusza elektronicznej drogi komunikacji leży po stronie akcjonariusza.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

Projekty uchwał Zgromadzenia

Do punktu 2 porządku obrad:

„Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inter Cars Spółka Akcyjna

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia [].”

Do punktu 4 porządku obrad:

„Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inter Cars Spółka Akcyjna

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć przedstawiony porządek obrad.”

Do punktu 6 porządku obrad:

„Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2021 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2021 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2021 rok sporządzone łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Do punktu 7 porządku obrad:

„Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2021, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, na które składa się:

a) Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.912.877 tys. zł (słownie: cztery miliardy dziewięćset dwanaście milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych);

b) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 482.162 tys. zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);

c) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 462.043 tys. zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt dwa miliony czterdzieści trzy tysiące złotych);

d) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.415 tys. zł (słownie: sześć milionów czterysta piętnaście tysięcy złotych);

e) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Do punktu 8 porządku obrad:

„Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2021, postanawia zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2021, na które składa się:

a) Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.282.666 tys. zł (słownie: sześć miliardów dwieście osiemdziesiąt dwa miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);

b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 699.580 tys. zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych);

c) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 694.188 tys. zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt cztery miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych);

d) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.859 tys. zł (słownie: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);

e) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Do punktu 9 porządku obrad:

„Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie podziału zysku Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wniosek Zarządu w tym zakresie, który uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej, postanawia dokonać podziału zysku wypracowanego w roku 2021 w ten sposób, że z wypracowanego w roku 2021 zysku netto w kwocie 482.162.138,66 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści osiem złotych 66/100) tytułem dywidendy zostanie wypłacone akcjonariuszom 20.118.702,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów sto osiemnaście tysięcy siedemset dwa złote), tj. 1,42 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści dwa grosze) na jedną akcję, zaś pozostała część zysku w kwocie 462.043.436,66 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt dwa miliony czterdzieści trzy tysiące czterysta trzydzieści sześć złotych 66/100) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wniosek Zarządu w tym zakresie, który uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej, postanawia ustalić dzień dywidendy na 30 czerwca 2022 roku, a także termin wypłaty dywidendy na 14 lipca 2022 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Do punktu 10 porządku obrad:

„Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Maciejowi Krzysztofowi Oleksowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki pełnionych w 2021 roku w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Soszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki pełnionych w 2021 roku w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Tadeuszowi Twarogowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2021 roku w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Dariuszowi Zamorze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2021 roku w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Do punktu 11 porządku obrad:

„Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Oliszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2021 roku w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Klimczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2021 roku w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Podgórskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2021 roku w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Rusakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2021 roku w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Płoszajskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2021 roku w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Radosławowi Kudle absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2021 roku w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Do punktu 12 porządku obrad:

„Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 31 maja 2022 roku

opiniująca „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie”

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Do punktu 13 porządku obrad:

„Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także §16 ust. 4 pkt 10) Statutu Spółki oraz § 5 ust. 2 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki przyjętej na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2020 roku, postanawia, co następuje:

§ 1

Ustala się wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, w następującym wymiarze brutto: (i) 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych, z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki; oraz (ii) 8.000 (słownie: osiem tysięcy) złotych, z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wypłaca się co miesiąc z dołu, do dwudziestego piątego dnia każdego miesiąca.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2022 roku.”

Do punktu 14 porządku obrad:

„Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej oraz innych komitetów Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także §16 ust. 4 pkt 10) Statutu Spółki oraz § 5 ust. 3 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki przyjętej na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2020 roku, postanawia, co następuje:

§ 1

Ustala się wynagrodzenie miesięczne członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki, w następującym wymiarze brutto: (i) 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych, z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki; oraz (ii) 8.000 (słownie: osiem tysięcy) złotych, z tytułu pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wypłaca się co miesiąc z dołu, do dwudziestego piątego dnia każdego miesiąca i przysługuje niezależnie od wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego lub członka Rady Nadzorczej Spółki, od dnia powołania w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

W przypadku powołania innych komitetów Rady Nadzorczej, przewodniczącemu i członkom takich komitetów przysługiwało będzie wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w takich komitetach w wysokości i na zasadach wskazanych w § 1 powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2022 roku.”

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ