Gospodarka / Biznes

IZOSTAL SA (6/2022) Powołanie Członków Zarządu Izostal S.A. na następną kadencję.

Zarząd Izostal S.A. (Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 24 marca 2022 roku podjęła uchwały dotyczące powołania na trzyletnią następną XI kadencję Zarządu Spółki w następującym składzie:

Marek Mazurek – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Michał Pietrek – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Handlowy.

Podjęte uchwały wchodzą w życie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021.

Zarząd Spółki XI kadencji nie uległ zmianie w stosunku do obecnego składu.

Marek Mazurek posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na Wydziale Przemysłu Akademii Ekonomicznej w Katowicach (kierunek: Ekonomika i Organizacja Produkcji).

Przebieg pracy zawodowej:

? w latach 1989-2005 w Zakładach Lentex S.A. z siedzibą w Lublińcu, kolejno jako Referent ds. finansowych, Kierownik Działu Finansowego oraz jako Dyrektor Zakładu Wykładzin,

? w latach 1994-2003 w Korporacji Texlen Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu, kolejno jako Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu oraz ponownie jako Prezes Zarządu,

? od 2005 roku w Spółce Izostal S.A., jako Dyrektor Finansowy (2005-2007), jako Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy (2007-2011) oraz od lutego 2011 roku jako Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny,

? od marca 2011 roku sprawuje funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Kolb Sp. z o.o., należącej do grupy kapitałowej Izostal S.A.

Marek Mazurek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Izostal S.A., nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółek cywilnych, spółek osobowych lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje także w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Michał Pietrek posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie na wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, posiada również dyplom licencjata Uniwersytetu Opolskiego na wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii jak również ukończył studia podyplomowe w zakresie Marketingu i Zarządzania w przemyśle gazowniczym na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH w Krakowie. W roku 2016 ukończył studia MBA, Program Executive Master of Business Administration – Uniwersytet Gdański, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management.

Przebieg pracy zawodowej:

? 1991-1994: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Remontowe Energoserwis w Lublińcu -Elektromonter,

? 1996-2000: Izostal S.A. – kolejno na stanowiskach: Referent ds. Handlowych, Samodzielny Pracownik ds. Handlowych, Kierownik Zespołu Handlu Krajowego,

? 2000-2001: Eurotube S.A. – Specjalista Handlowy,

? 2001-2002: Huta Andrzej S.A. – Kierownik Produktu i Kierownik Działu Handlowego,

? od 2002 roku: ponownie w Spółce Izostal S.A. kolejno na stanowiskach: Główny Specjalista ds. Handlu, Zastępca Dyrektora ds. Projektów, Zastępca Dyrektora Handlowego, Dyrektor Biura Sprzedaży Krajowej, Prokurent oraz od listopada 2013 roku jako Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Handlowy.

Michał Pietrek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Izostal S.A., nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółek cywilnych, spółek osobowych lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie figuruje także w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version